Avtalevilkår Nettbutikk

Vi i FullCtrl Online vil alltid prøve å gjør vårt beste for kundene våre. Alle tvister og uenigheter skal alltid prøves å ordnes på en måte slik at begge parter blir fornøyde. Men som alle vet kan uenigheter oppstå. Da vi har høye engangsutgifter ved produksjon av produktet samtidig som vi lar kundene våre betale dette utover 12 mnd. er vi nødt til å ha noen avtalevilkår. Vi har prøvd å gjøre avtalevilkårene våre så enkle og forståelig som mulig.

Generelle avtalevilkår for FullCtrl Online

Denne avtalen omfatter kunder som bestiller vårt nettbutikktilbud  Når kunden eller ansatt / styremedlem med signaturrett har svart vår bestillingsepost med «Ok ihht. avtale» ansees avtalen som inngått. I henhold til norsk lov må alle våre kunder være 18 år eller eldre for å kunne handle hos FullCtrl Online.

Priser

Utvikling og design kr. 9.990,- + mva. Avtalen koster kr. 599,- + mva. per mnd. og avtaletiden er på 12 mnd.

Dersom kunden ønsker endringer på hjemmesiden etter at den er betalt og opplastet til kundens domene, vil dette faktureres med fastpris dersom ikke annet er avtalt. Skulle kunden trekker seg fra avtalen før produktet er ferdig, vil FullCtrl Online fakturere kunden umiddelbart for avtalt pris dersom ikke annen avtale foreligger.

Betaling/ misslighold

Kunden blir fakturert når siden er installert på eget domene, , og / eller kunden har mottatt administratorrettigheter. Ved utsendelse av faktura er det oppgitt en betalingsdato. Grunnet muligheter for kopiering og at kunden betaler etter endt levert produkt har vi satt betalingsfristen til 7 dager. Skulle du ha problemer med å holde betalingsfristen så gi oss en lyd. Selv om faktura er utsendt betyr ikke det at vi slutter å jobbe med nettsiden din.

 Ved mislighold av denne betalingsdatoen vil den bestilte tjenesten kunne stenges etter 10 dager etter betalingsfristen. Når fullstendige innbetalinger er registrert hos oss vil vi automatisk åpne tjenestene igjen. Ved utsending av purring vil utsendingprosedyrer, renter og gebyrer følge norsk lovverk.

Ansvar / erstatningsansvarlig

FullCtrl Online fraskriver seg ethvert ansvar ved innbrudd / hacking på serveren fra uautoriserte personer som kan medfører tap av filer og annet innhold i kundens webhotell, og vi kan heller ikke holdes ansvarlig for e-post som ikke har kommet frem, gått tapt eller blitt slettet.

FullCtrl Online kan på ingen måte holdes ansvarlig for direkte eller indirekte økonomiske tap som følge av at linjene, serveren eller tjenester på serveren har vært nede eller ikke fungerer. Dette gjelder også hvis leverandører til FullCtrl Online ikke oppfyller sine vilkår og/eller har økonomiske problemer og/eller går konkurs og/eller blir kjøpt opp av andre leverandører.

FullCtrl Online er heller ikke ansvarlig dersom Force Majeure inntreffer.

Oppsigelse / varsling

FullCtrl Online har rett til å si opp alle avtaler med 2 mnd. varsel. Kunden vil da beholde hjemmesiden vi har laget men må bytte hosting og support leverandør. Denne kostnaden bærer kunden. FullCtrl forplikter seg til å gi nødvendig støtte for at overgang til ny support leverandør kan foregå med så lite nedetid som mulig på produktet.

Om avtalen misligholdes av kunde skal FullCtrl gi varsel om dette samt gi kunde 1 mnd. til å rette opp. Hvis avtalen fremdeles er misligholdt av kunde etter 1 mnd. kan FullCtrl terminere avtalen samt å fakturere restbeløpet i sin helhet.

Om kunden sier opp avtalen før avtaletiden er gått ut vil restbeløpet på avtalen faktureres umiddelbart (eks: Ved 4 mnd. igjen av avtalen vil vi fakturere kunden 599,- + mva x 4 mnd = 2396,- + mva).

Eventuell uenighet som følge av denne avtale skal søkes løst ved forhandlinger. Hvis dette ikke fører frem, er partene enige om å la tvisten avgjøres ved voldgift i henhold til norsk lov.

Ellers håper vi alle vil være snille og greie. Vi har som mål å gi våre kunder en best mulig tjeneste til en best mulig pris men vi vet også at vi ikke er perfekte. Er det noe du ikke liker med tjenesten vår så hører vi gjerne fra deg. Det er med konstruktiv kritikk vi blir bedre. 

Med Vennlig hilsen

Alle oss i FullCtrl Online!